Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งานประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาล นครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
เผยแพร่ผลงานครู
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ
28 มี.ค. 61

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน  นางสุชาดา  ณ สงขลา

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา  2560

 

                                                                       บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (SPPI model) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น (Stimulate curiosity) 2) ขั้นการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน (Peer interaction) 3) ขั้นฝึกทักษะ (Practicing) และ 4) ขั้นการจัดโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (Intellectual restructuring) ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5        (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา จำนวน 360 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จำนวน 40 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for dependent sample) ผลการวิจัย พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน (SPPI model) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ              ที่ระดับ .01 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน (SPPI model) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

                                                                สรุปผลการวิจัย (Conclusions)

1. รูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (SPPI model) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียน    การสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น (Stimulate curiosity) 2) ขั้นการ      มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน (Peer interaction) 3) ขั้นฝึกทักษะ (Practicing) และ 4) ขั้นการจัดโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (Intellectual restructuring)

2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน (SPPI model) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน (SPPI model) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด