Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งานประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาล นครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
เผยแพร่ผลงานครู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรโด
28 มี.ค. 61

 

ชื่องานวิจัย               การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    

                               เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรโดยใช้เทคนิค K-W-D-L

ชื่อผู้วิจัย                   สุชาดา  ณ สงขลา

กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา               2560

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้เทคนิค K-W-D-L มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้เทคนิค K-W-D-L และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  ในครั้งนี้เป็นเนื้อหาสาระในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ      การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จาก 9 ห้องเรียน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)คือ การจัดการเรียนรู้ใช้เทคนิค K-W-D-L เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค K-W-D-L และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค K-W-D-L ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร หลังการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค K-W-D-L สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    ที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน      โดยใช้เทคนิค K-W-D-L ในภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด (X-bar=4.64, S.D.=0.22 )