Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งานประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาล นครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
เผยแพร่ผลงานครู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
15 มี.ค. 61

ชื่อรายงาน   :     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

                       เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้รายงาน     :     นางมนัสดา  ดำแก้ว

หน่วยงาน    :     โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

ปีที่ศึกษา      :           ปีการศึกษา  2560

                                                                           

                                                                                          บทคัดย่อ 

 

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้7 ขั้น (7E) เรื่อง  การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E) เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E) เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต จำนวน 6 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E) เรื่อง  การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต จำนวน 6 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการคำนวณหาผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

            ผลการศึกษาพบว่า

           1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E) เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.61/82.26 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้

           2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E) เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

           3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 E) เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45