Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งานประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาล นครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
19 ก.ย. 60

บทคัดย่อ 

                  การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 47 คน   ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 เล่ม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ดัชนีประสิทธิผล ทดสอบสมมติฐาน โดย t-test (Dependent Samples)

                   ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 79.11/78.51 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.5566 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5566 หรือคิดเป็นร้อยละ 55.56 3) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก