Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งานประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาล นครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหาร
รับผิดชอบงาน 1. งานวิชาการ  2. งานประกันคุณภาพ 3. งานแผนพัฒนาการศึกษา
1.งานวิชาการ

1. ว่าที่ร้อยเอกมโนทย์ชูพรหม    หัวหน้างานวิชาการ
2. นางสิริพรรณมูลบุญ      รองหัวหน้า
3. นางพิกุล แก้วคำ
4. นางพนิดา หัดประสม
5. นางสุมณฑา เอมเอก
6. นายสัมภาศ เจริญคง
7. นายศักดิ์ดา เอมเอก
8. นางสาวชนาธิป มณีโชติ
9. นายสุริยันต์ ดำแป้น
10. นางสวการย์ ชูแสง
11. นางวันดี จุลนันโท
12. นายธรรมรงค์ จองเจริญผล
13. นางสาววรรณา มณี
14. นายยาหรีน ฮัจชา
15. นางสาวปัทมา ชุมอินทร์
16. นายนรบดี สุวรรณโมสิ ศุภมัสดุวรกุล
17. นางยูจีน ยุทธนากุล
18. นางจิรารักษ์ ชนกสุนันทพล    เลขานุการ

2. งานประกันคุณภาพ

1. นางสาวสมฤดี ดุกหลิ่ม             หัวหน้างานประกันคุณภาพ
2. นางสาวศศิธร ล่องชุม              รองหัวหน้า
3. นายพงษ์พิพัฒน์ วีระประทุม
4. นางสาวนาไรต้า สัมพันธ์
5. นางสาวกนกพรรณ ศิริยอด
6. นางสาววีดา สาแลแม
7. นางสาวสาวบน เด็นหมัด             เลขานุการ

3. งานแผนพัฒนาการศึกษา

1. นางสาววรารัตน์ ปิ่นทองพันธุ์      หัวหน้างาน
2. นางสาวมลฤดี เพ็ชร์สุวรรณ      รองหัวหน้า
3. นางสาวสุชัญญา ดีพาส
4. นางสาวกวินนาฎ จิตการ               เลขานุการ
รับผิดชอบงาน 1. งานธุรการเงิน และพัสดุ  2. งานบุคลากร  3. งานสัมพันธ์ชุมชน
1.งานธุรการเงิน และพัสดุ

1. นางสาวสัจจะ สวนจันทร์              หัวหน้างาน
2. นางสาวจารุวรรณ อรุณลิ่มสวัสดิ์         รองหัวหน้า
3. นางสาวสุรพร ลอยวิสุทธิ์
4. นางสาวสมร สุดสุข
5. นางฝารีด้า มะยีหมูด
6. นางสาวกัณฑ์ชุติสรา วรธนณุกรณ์
7. นางสาวกมลรัตน์ ทวีศรี
8. นางชมัยภรณ์ จามิตร
9. นางสาววัชราภรณ์ อูปคำ
10. นางสาวฉันพิดา เลขขำ
11. นางสาวธิดารัตน์ ขวัญศรีสุทธิ์           เลขานุการ

2. งานบุคลากร

1. นางพิณญา นวลแก้ว                  หัวหน้างาน
2. นางพรทิพย์ นวลแก้ว                  รองหัวหน้า
3. นางทิพวรรณ ลิ่มแก้ว
4. นางอัจฉรัชญา ดำริอนันต์
5. นางสาวเนตรนภา ฤกษ์พิบูลย์
6. นางรำยอง วานิชกุล
7. นางสาวกุลนิดา จันทร์คง                  เลขานุการ

3. งานสัมพันธ์ชุมชน

1. นางอาภรณ์ มณีรัตน์                   หัวหน้างาน
2. นายอนุรักษ์ กักกอ                      รองหัวหน้า
3. นางสาวกฤษดาภรณ์ สงเนียม
4. นางสาวปิยนุช เดชะมาก
5. นางสาวมาลัยทิพย์ ซุ้นสั้น
6. นางสาวรินต์ณพัต ดาเล้ง                     เลขานุการ
รับผิดชอบงาน 1. งานปกครอง  2. งานกิจการนักเรียน
1. งานปกครอง

1. นายวีระพงษ์ วิไลรัตน์                 หัวหน้างาน
2. นายกฤตภาศ วงศ์วาทยากร         รองหัวหน้า
3. นายปิยะ ปรงแก้ว
4. นางพรทิพย์ พงษ์พราหมณ์
5. นางสาวนงค์นุช ศิริสมบัติ
6. นางสวการย์ ชูแสง
7. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 – 1/9
8. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 – 2/9
9. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 – 3/9
10. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 – 4/4
11. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 – 5/4
12. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 – 6/4
13. นายวิวัฒน์ เชื้อแหลม
14. นางสาววีวิมล ไพจิตรจินดา          เลขานุการ

2. งานกิจการนักเรียน

1. นายยมนา วงศ์มณี                        หัวหน้างาน
2. นายสัมภาศ เจริญคง                       รองหัวหน้า
3. นางละไม ฤกษวานิช
4. นางพรทิพย์ พงษ์พราหมณ์
5. นายเวียง ไชยสวัสดิ์
6. นายธีธัช เอียดดี
7. นางสาวกวินปัทม์ สังข์ศิลป์ชัย
8. นางสุชาดา ณ สงขลา
9. นางสาวกิรณา อินทจันทร์
10. นายวัฒนพล จาระโห
11. นางสาวรณาพร มากจันทร์
12. นางสาวกาญจนา เทพรัตน์                       เลขานุการ
รับผิดชอบงาน 1. งานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี  2. งานอาคารสถานที่
1. งานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี

1. นางสาววรรณา สุวรรณพงษ์          หัวหน้างาน
2. นายสุรมย์ รุ่งเรือง                  รองหัวหน้า
3. นางสาวทองขาร พอใจ
4. นางสาวอัมพิกา คณานุรักษ์
5. นายปฐมพงศ์ ไชยภักดี
6. นางสาวจิระประภา วงศ์ทอง
7. นางสาวศิริลักษณ์ แซ่อึ้ง
8. นางสาวศิรินันท์ ขุนชุม                    เลขานุการ


2. งานอาคารสถานที่

1. นายสิทธิชัย แก้วคำ                  หัวหน้างาน
2. นายอาทิตย์ โชยรัมย์                รองหัวหน้า
3. นางสาวนงค์นุช ศิริสมบัติ
4. นางฐิตาภา สุวรรณวงศ์
5. นางสาวจันทิมันตุ์ เป็นสุข
6. นายสัจจะ เอียดมิ่ง
7. นายธนวรรธน์ เจริญดี
8. นายธนโชติพิสิทธิ์ จิระศักดิ์ขี
9. นายวิโรจน์ วงศ์สุวรรณ
10. นายวิชิต มิลำเอียง
11. นายถาวร อ่อนคง
12. นายนฐกร จันพรมรัตน์
13. นายสฐาน เลขขำ
14. นายวิรัช มะศรีภูมิ
15. นายสำราญ คงเอื้อ
16. นายธวัชชัย รัตนะ
17. นายนัสรณ ยีแหล่หมัน               เลขานุการ