ทำเนียบบุคลากร
 • นายสมชาติ เหลืองสะอาด
 • ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • นางสุรีย์พร สงค์ประกอบ
 • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ฝ่ายบริหาร
 • ว่าที่ร้อยเอกบุญเสริม หัดประสม
 • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ฝ่ายปกครอง
 • นางสนธยา ส่งศรี
 • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ฝ่ายวิชาการ
 • นางเมธินี จินเดหวา
 • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ฝ่ายบริการ