คณะกรรมการสถานศึกษา
 • นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง
 • ประธานกรรมการ

 • ผศ.ดร.พูนสุข อุดม
 • ประธานกรรมการคนที่ ๑
 • รศ.ลำดวน เกษตรสุนทร
 • ประธานกรรมการคนที่ ๒

 • นายธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
 • คณะกรรมการ
 • นางสุรีย์พร สงค์ประกอบ
 • คณะ
 • นายวัลลภ วุฒิภูมิ
 • คณะกรรมการ
 • นางทัศนีย์ จันทร์หนู
 • คณะกรรมการ
 • นายณรงค์ บัวคำ
 • คณะกรรมการ
 • ว่าที่ ร.อ.มโนทย์ ชูพรหม
 • คณะกรรมการ

 • นายสมชาติ เหลืองสะอาด
 • คณะกรรมการและเลขานุการ

 • พระครูวิรัตธรรมโชติ
 • คณะกรรมการ
 • นายสุรพล สุภารัตน์
 • คณะกรรมการ
 • ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
 • คณะกรรมการ
 • นายสุรเชษฐ์ ประยืนยง
 • คณะกรรมการ