Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งานประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาล นครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในวันที่ 5 เมษายน 2561


(ภาพกิจกรรมจาก facebook)