Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตั้งอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟ อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งานประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาล นครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
แนะแนวการศึกษาต่อ
แนะแนวการศึกษาต่อสายวิทย์ คณะแพทยศาสตร์
10 ก.ย. 57

     รายละเอียดของคณะแพทยศาสตร์ เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ตรวจวินัจฉัยโรค การบำบัดโรคการป้องกันโรค การเยี่ยวยารักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆเป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความรู้อย่างสูงบุคคลที่จบการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุขและยังสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์มีการศึกษาเฉพาะทางอีกหลากหลายสาขาและแต่ละสาขาก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากมายหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี

สาขาที่เปิดสอน

กายวิภาคศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
จุลชีววิทยา
จักษุวิทยา
ชีวเคมี
นิติเวชศาสตร์
ปรสิตวิทยา
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์
ชันสูตรเวชศาสตร์ ป้องกัน และสังคมศัลยศาสตร์
สรีรวิทยา
สูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา
โสต
นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามระเบียบของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยหรือตามระเบียบของโครงการพิเศษที่คณะฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกเองและต้องมีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีทั้งนี้หากไม่รับราชการหรือไม่ทำงานตามที่กำหนดจะต้องชดใช้เงินแก่มหาวิทยาลัย รักและชอบที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์

แนวทางการประกอบอาชีพ

  แนวทางการเรียนต่อการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์นั้นมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงมากผู้เรียนส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนดังนั้นเมื่อเรียนจบจึงจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามสัญญาของทางราชการเป็นเวลา 3 ปี เพื่อชดใช้ทุน (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันของเอกชน)หลังจากปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนแล้วแพทย์ที่มีความต้องการศึกษาต่อก็สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือศึกษาทางการแพทย์เฉพาะทางได้

สถาบันที่เปิดสอน

คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี